Fotopasti v prevenci kriminality

Fotopast je v prevenci kriminality poměrně nová věc. Použití fotopastí v rámci prevence kriminality vzbuzuje u veřejnosti značná očekávání. Proto je důležité si uvědomit, že se jedná o zařízení s poměrně úzce specifickým využitím, které klade zároveň vysoké nároky na správnou instalaci i na obsluhu a svým rozsahem použití nemůže v prevenci kriminality nahrazovat kamerový systém. Současně je nutno vzít v úvahu, že provoz fotopastí považuje Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za významný pomocný faktor v oblasti prevence kriminality, a proto klade na jejich provoz podobné nároky jako například na kamerové systémy.

 

fotopast

V praxi může být použití fotopastí vhodné například při řešení problémů v lokalitách s minimálním pohybem osob. Ideální je stav, kdy samotný pohyb ve sledovaném prostoru s vysokou pravděpodobností předchází samotnému protiprávnímu jednání (např. pohyb v prostorách se zákazem vstupu, za oplocením, na střeše apod.). Nevhodná pro užití jsou naopak místa s velkým pohybem osob (parkoviště, veřejná prostranství apod.), kde dochází často k nepotřebnému monitorování nezúčastněných osob a shromažďování osobních údajů a ke zbytečnému nárůstu nákladů na provoz zařízení.

 

Výběr druhu přístroje

V současné době jsou na trhu různá zařízení určená především pro sledování pohybu zvěře. Pro využití monitoringu míst ohrožených kriminalitou jsou vhodná zařízení, jejichž noční snímkování je přisvíceno pouze neviditelným IR zářením. Současně je účelné, aby zařízení byla schopna pořizovat videozáznam a uměla odesílat snímky e-mailem nebo na telefon. Rovněž je důležité, aby zařízení byla uzamykatelná, polohovatelná a aby bylo možno je zabezpečit heslem. Tato kritéria dobře splňují například typy Accorn 6210 a UM565. Obě tyto fotopasti jsou dostupné na trhu.

 

Režimy snímání fotopasti

Fotopast může pracovat v různých režimech. Režim online umožňuje, aby zařízení okamžitě po pořízení fotografie odeslalo komprimovaný snímek do mobilního telefonu formou MMS, nebo odeslalo obrázek do emailu pomocí GPRS. Podle dosavadních zkušeností je přenos GPRS levnější a i ten lze kombinovat s upozorněním na telefon nastavením e-mailového filtru, který zajistí odeslání upozorňující SMS na nový e-mail. Ten pak může např. operační pracovník městské policie vyhodnotit a vyslat na místo hlídku. Tento režim provozu fotopastí je vhodný v lokalitách s vysokou prioritou sledovanosti a malým pohybem osob. Např. na opuštěných místech, střechách, místech se zákazem vstupu apod. Je-li v místě častější pohyb nezúčastněných osob (např. garáže), je tento režim nevhodný, protože častým spouštěním fotopasti a odesíláním fotografií dochází k rychlejšímu vyčerpání zdroje a zbytečnému rozptylování pozornosti operačního pracovníka. Velkou výhodou tohoto režimu je to, že může být včas zaznamenán pokus o krádež přístroje.

Naproti tomu režim offline fotografie pouze zaznamenává a ukládá je na SD kartu a záznamy je možno zobrazovat až po přenesení dat do počítače. V praxi je tento režim využitelný například při sledování situace u skládek nelegálního odpadu, kdy v případě nového návozu na černou skládku, přijede pracovník k fotopasti a data z SD karty přenese například do notebooku a na místě zkontroluje. Výhodou offline režimu je, že odpadají náklady na přenos dat, nevýhodou je vyšší riziko krádeže nebo zničení přístroje. Proto by zařízení v tomto režimu mělo být dobře ukryto a zabezpečeno.
V nastavení obou typů přístrojů je rovněž umožněno pracovní dobu fotopasti časově omezit. To je užitečné v lokalitách s různě četným denním pohybem osob, návštěvníků a zaměstnanců a s rizikovým časem po zavírací době. Například je nutno takto nastavit fotopast, která je instalována v průchozím prostoru hřbitova, protože denní pohyb v tomto prostoru může být značný, ale naopak noční pohyb zde je již oprávněně podezřelý.

 

Skrytá a zjevná instalace přístroje

Fotopast může být instalována ve skrytém režimu, tzn., že příchozí si není vědom její přítomnosti a záznamy z přístroje pak poslouží k odhalení a usvědčení pachatele. Nebo může být fotopast umístěna naopak viditelně a její hlavní úlohou bude od trestné činnosti odradit. Viditelně umístěnou fotopast, nejlépe na obtížně dostupném místě, je vhodné doplnit upozorněním, že  prostor je monitorován. Zařízení zde později může být nahrazeno i maketou fotopasti či kamery. Viditelně umístěná fotopast klade logicky opět zvýšené nároky na její zabezpečení. Oba tyto režimy mají s ohledem na různé problematiky svá místa v prevenci kriminality.

 

Možnosti použití fotopastí jsou v podstatě neomezené. Rozšiřují dosavadní způsoby ochrany majetku a zvyšují tak množství bezpečných zón. Současně poskytují důkazy pro další řízení se zloději a ostatními pachateli přestupků, přečinů nebo trestných činů.

 

Zabezpečení fotopasti

Zabezpečit fotopast proti odcizení je povinností již v kontextu povinnosti zabezpečovat shromažďované osobní údaje. Oba uvedené typy přístrojů je sice možno zabezpečit heslem, nejsou tím však zabezpečená data na SD kartě. Zaheslovanou fotopast sice není možno dále použít, ale lze libovolně vyjmout SD kartu a zobrazovat z ní data!  Ochrana fotopasti je závislá na režimu jejího nasazení. Zjevný režim instalace nebo offline režim pochopitelně vyžaduje vyšší nároky na zabezpečení.

Obecně k vyššímu zabezpečení fotopasti přispívá:

  • online režim
  • skrytá instalace
  • obtížná dostupnost místa
  • sledování přístroje jiným systémem např. jinou fotopastí nebo kamerou
  • uzamčení
  • umístění do ochranné skříňky
  • zaheslování

Nežádoucí zájem o krádež nebo zničení přístroje může vzbudit i samotná instalace a obsluha např. strážníky v uniformách a ve služebním vozidle. Podobně je nevhodné ponechat viditelně umístěnou fotopast v režimu offline a informovat v tisku veřejnost o tom, že městská policie zařízení instalovala v konkrétní lokalitě XY.

Při instalaci fotopasti může snadno nastat problém s výběrem vhodného stanoviště pro umístění. Nedostatek stromů či sloupů lze v případě skryté instalace nahradit prostým zamaskováním přístroje v trávě, hromadě hlíny, návozu apod. Protože zde však není možnost zařízení k něčemu zamknout, je vhodné do terénu zapustit dostatečně dlouhý zemní vrut  a ten pak použít jako kotvu zámku. V případě náhodného objevení je pak menší riziko, že dotyčný fotopast jednoduše vezme a odnese.

 

Více na: http://www.bezpecnostni-zpravodaj.cz/fotopasti-v-prevenci-kriminality/